Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 21.1.2020.

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Pyrimme pitämään tämän ajan tasalla lainsäädännön muuttuessa. Tiedotamme rekisterissä olevia tarvittaessa merkittävistä muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Sim Finland Oy, Hiitintie 4, 33400 Tampere

0800-93641 / asiakaspalvelu@sim.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Reija Vilmi, reija.vilmi@sim.fi

3. Rekisterin nimi

Mallirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Palvelun käyttö perustuu vapaaehtoiseen ilmoittautumiseen malliksi, ja ilmoittautuminen vaatii tämän selosteen sisällön hyväksymisen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa sopivien mallien löytäminen tapahtumiin (kuten koulutukset, kuvaukset), sekä niihin liittyvä yhteydenpito.

Henkilön luovuttamia ja ylläpitämiä osoitetietoja saatetaan käyttää automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, yhteydenpito, valokuvat ja muu media.

Säilytämme henkilötietoja kaksi vuotta henkilön viimeisestä sisäänkirjautumisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. nettisivun kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käytämme Amazon Web Services:n pilvipalveluita palvelun tekniseen toteutukseen, sekä MailChimp:n Mandrill-sähköpostipalveluita viestintään. Pyrimme pitämään tiedot mahdollisimman suurelta osin EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Käyttämämme EU:n ulkopuoliset palveluntarjoajat toimivat EU-US Privacy Shield -menettelyn mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Sim Finland Oy • Hiusmallit • Rekisteri- ja tietosuojaseloste